Masinõppe rakendamine makseviivituse tõenäosuse hindamisel

Nimi
Martti Praks
Kokkuvõte
Makseviivituse tõenäosuse hindamine on finantsasutusel üheks võtmetegevuseks krediidiriski hindamisel. Makseviivituse tõenäosus on oluline tunnus, mille pealt otsustatakse kas ja mis tingimustel krediiti anda ning jälgitakse kogu krediiditoodete portfelli kvaliteeti. Üldistatult saab kasutatavad mudelid jagada kaheks: statistilised lähenemised ja masinõppe tehnikad. Magistritöö peamisteks tulemusteks on võrdlus logistilise regressiooni ja teiste masinõppemeetoditega loodud mudelite vahel, kasutades AS LHV Group’i reaalseid andmeid.
Töös demonstreeritakse erinevate meetoditega saavutatud makseviivituse hindamismudeli tulemeid ja arutletakse erinevate meetodite eeliste üle. Parima tulemuse saavutas mõõdikute alusel otsustuspuu algoritmil põhinev otsustusmets. Töös rakendatakse erinevaid meetodeid otsustusmetsa mudeli seletamiseks toetades selle meetodi rakendamist praktikas. Arvestades viimasel ajal erinevate otsustuspuu meetodil põhinevate masinõppemeetodite edukust paljudes valdkondades, ei ole saavutatud tulemused üllatuslikud. Otsustusmetsa ennustusi seletatakse läbi mudeli üldiste seoste andmestiku tunnustega ja konkreetsemalt näitlikustatakse erinevate näidete ennustuse kujunemist. Kas need tulemid on piisavad, et praktikas otsustusmetsa kasutada, jäetakse lõppkasutaja otsustada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Markus Kängsepp, Meelis Kull, Kuldar Kõiv
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad