Nõudlusmudel liikluskindlustuse müügiandmetele

Nimi
Kelli Kukk
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö eesmärgiks on luua kindlustusettevõtte liikluskindlustuse andmetele nõudlusmudel. Nõudlusmudel on mudel, mille eesmärgiks on ennustada tõenäosust, et klient sõlmib poliisi. Nõudlusmudeli koostamisel kasutame logistilist regressiooni. Leitud mudeli tulemusena saab kindlustusettevõte ülevaate teatud tüüpi lepingutest (segmentidest), kus liikluskindlustuse müük on parem ja segmentidest, kus müük on halvem. Seda infot saab liikluskindlustuse hinnastamisel arvesse võtta.
Töö koostamiseks kogutakse ja töödeldakse andmeid tarkvaraga QlikSense. Nõudlusmudel koostatakse tarkvaraga AKUR8.
Töö koosneb neljast peatükist, esimeses peatükis kirjeldame kindlustuse tausta. Töö teises peatükis anname ülevaate magistritöös kasutatavatest meetoditest. Kolmandas peatükis kirjeldame andmeid ja anname ülevaate andmete kogumise protsessist. Neljandas peatükis esitame koostatud mudeli ja interpreteerime saadud tulemusi. Töö lõpus toome välja kokkuvõtlikud järeldused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Tõnu Kollo, Anu Hoop
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF