Patsientide ravitrajektooride modelleerimine Markovi ahelatega

Nimi
Markus Haug
Kokkuvõte
Suur hulk digitaliseeritult hoiustatud meditsiiniliseid andmeid tekitab võimaluse patsientide ravitrajektooride uurimiseks. Trajektooride uurimine on aluseks erinevate tervishoiuülesannete lahendamiseks, nagu näiteks parima tervishoiupraktika selgitamiseks, tervishoiuökonoomika hindamiseks ja ravitrajektooride modelleerimiseks. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on eelmainitud ülesannete lahendamiseks luua universaalsed tööriistad. Töö käigus arendatakse välja kaks R-paketti. Esimene pakett tekitab patsientide ravitrajektoore. Teine pakett põhineb trajektooride modelleerimisel Markovi ahelatega. Valminud tööriistad on kasutatavad kõikidel andmebaasisüsteemidel, mis sisaldavad endas vabavaralist Observational Health Data Sciences and Informatics Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model (edaspidi OHDSI OMOP CDM) andmemudelit. Töö käigus demonstreeritakse loodud pakettide kasutamist südamepuudulikkusega patsientide andmetel, mis pärinevad Eesti Haigekassast.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Raivo Kolde
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF