arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Patsientide ravitrajektooride modelleerimine Markovi ahelatega
Nimi Markus Haug
Kokkuvõte Suur hulk digitaliseeritult hoiustatud meditsiiniliseid andmeid tekitab võimaluse patsientide ravitrajektooride uurimiseks. Trajektooride uurimine on aluseks erinevate tervishoiuülesannete lahendamiseks, nagu näiteks parima tervishoiupraktika selgitamiseks, tervishoiuökonoomika hindamiseks ja ravitrajektooride modelleerimiseks. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on eelmainitud ülesannete lahendamiseks luua universaalsed tööriistad. Töö käigus arendatakse välja kaks R-paketti. Esimene pakett tekitab patsientide ravitrajektoore. Teine pakett põhineb trajektooride modelleerimisel Markovi ahelatega. Valminud tööriistad on kasutatavad kõikidel andmebaasisüsteemidel, mis sisaldavad endas vabavaralist Observational Health Data Sciences and Informatics Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model (edaspidi OHDSI OMOP CDM) andmemudelit. Töö käigus demonstreeritakse loodud pakettide kasutamist südamepuudulikkusega patsientide andmetel, mis pärinevad Eesti Haigekassast.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d) Raivo Kolde
Kaitsmise aasta 2022
PDF