Ravijärgimus metoprolooli kasutavate kõrgvererõhktõve patsientide hulgas kasutades Retseptikeskuse retseptide andmeid

Nimi
Ulvi Kuusik
Kokkuvõte
Ravi tulemuslikkus sõltub sellest, kuidas patsient jälgib raviskeemi- tarvitab ravimeid ja jälgib arsti poolt antud soovitusi. Eriti oluline on see krooniliste haiguste puhul, kus ravimeid tuleb võtta pikaajaliselt. Käesolevas töös uuriti kõrgvererõhktõve patsientide ravijärgimust Retseptikeskuse 2012- 2019 aasta retseptide andmete põhjal analüüsides metoprolooli retseptide väljaostmise määrasid. Valimis oli 7631 patsienti, kellele oli I10 diagnoosiga metoprolooli välja kirjutatud, neist 66 % olid naised ja 34% mehed. Töö tulemustest selgus, et hea ravijärgimusega patsientide ehk ravijärgijate osakaal on 63,6%. Ravijärgimust mõjutavate tegurite uurimisel võeti aluseks WHO raamistik, mis jaotab tegurid viide valdkonda: sotsiaalmajanduslikud, arstiabi osutajatest ja meditsiinisüsteemist lähtuvad tegurid, haigusseisundi iseloomuga seotud tegurid, ravimeetodi iseloomuga seotud tegurid ja konkreetse patsiendiga seotud tegurid. Tulemustest selgus, et vanus mõjutab ravijärgimust positiivselt, samas seos muutub kõrges vanuses - üle 80 aastate patsientide ravijärgimus on ma-dalam kui 61- 80 aastaste patsientide ravijärgimus. Naiste ravijärgimus oli statistiliselt oluliselt parem meeste ravijärgimusest. Ravi kestus mõjutas ravijärgimust positiivselt. Statistiliselt oluline seos leiti nii ravi pikkusega (kestus kuudes) kui ka retseptide arvuga. Patsiendi diagnooside arv ei mõjutanud antud uuringus ravijärgimust. Ravijärgimus sõltub retseptile märgitud diagnoosist. Statistiliselt oluline erinevus leiti ravijärgimuses kahe grupi vahel, neil patsientidel, kellel on diagnoositud ainult tüsistusteta kõrgvererõhktõbi (I10) on metoprolooli väljaostumäärade põhjal madalam ravijärgimus kui neil, kellel on I10 diagnoos muutunud I11 diagnoosiks ja tekkinud tüsistused. Patsientidel, kelle ravijärgimus on kõigi teiste toimeainete puhul parem, on väljaostumäär kõrgem ka toimeaine metoprolooli puhul.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Marek Oja, PhD
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF