Loomuliku keele töötlemise algoritmide kasutamine muusikasarnasuse leidmisel

Nimi
Mait Lindpere
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö raames viiakse läbi eksperimentaalne uurimus leidmaks kas muusika semantilise kirjelduse (antud töö kontekstis albumikirjelduste) järgi on võimalik muusikat soovitada. Püstitatud ülesande lahendamiseks võrreldakse NLP meetoditega muusika metaandmetest avastatud tunnuste järgi leitud muusikasarnasust muusikakasutajatest inimeste sarnasuse hinnangutega. NLP meetodite sooritusele hinnangu andmiseks kasutatakse võrdluseks audio meetodite järgi leitud muusikasarnasust. Lisaks kombineeritakse uurimistöös NLP ja audio meetodeid. TagATune mängust kogutud inimekspertide hinnanguid muusikaklippide sarnasusele kasutati NLP ja audio meetodite tulemuste hindamisel tõe etalonina. Töö tulemusel selgus, et NLP meetoditega leitud muusikasarnasus on üksi kasutamiseks vähetäpne, paremaid tulemusi näitasid audio meetodid. Kombineerides mõlema lähenemise paremaid sooritusi näidanud meetodeid saavutati antud töö kontekstis kõige täpsem tulemus.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Anna Aljanaki (PhD)
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF