arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ehitise vananemise simuleerimine Godot mängumootoriga
Nimi Karl Kuusik
Kokkuvõte Käesolev magistritöö kirjeldab algoritmi, millega saab luua ajas vananevaid ehitisi, vastavalt kasutatud ehitusmaterjalides toimuvatele füüsikalistele protsessidele. Samuti antakse ülevaade eri materjalide vanandamisest arvutigraafikast ning selle jaoks kasutatud meetoditest. Lisaks kirjeldatakse Godot mängumootoris algoritmi implementatsiooni ja tuuakse välja selle käigus tekkinud probleemid ning nende probleemide lahendused. Saadud tulemust analüüsitakse ja diskuteeritakse võimalikke tuleviku edasiarendusi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad