Vene-Ukraina sõja hoiakute analüüs Eesti avalikkuse ja poliitikute sotsiaalmeedia põhjal

Nimi
Lisanna Lehes
Kokkuvõte
Erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel luuakse igapäevaselt suurel hulgal erilaadseid andmeid, mis on väärtuslikuks allikaks inimeste seisukohtade ja meelestatuse uurimisel. Magistritöö eesmärk oli analüüsida nii avalikkuse kui ka poliitiliste liidrite hoiakuid Vene-Ukraina sõja osas ning seejuures oli uuritav kontekst esitatud läbi eestikeelse sotsiaalmeedia.

Magistritöö läbiviimiseks loodi kaks andmestikku, kus kasutati Facebooki postitusi liidrite, ja Twitteri postitusi avalikkuse analüüsimiseks. Nimetatud sotsiaalmeedia platvormidel jagatud sisu uurimiseks kasutati teemade modelleerimist ja meelestatuse analüüsi. Leitud sisu andis ülevaate sõjateemaliste arutelude üldisest diskursusest, seal esinevatest teemadest ja meelestatusest.

Tulemused näitavad, et nii avalikkust kui ka liidreid kõnetavad teemad olid sõda, energia julgeolek, majandus, sport, haridus ja sõja esitamine uudistes. Erinevusena tuli välja, et poliitiliste liidrite postituste teemad keskendusid rohkem sise- ja välispoliitikale, samas kui avalikkus käsitles mitmekesisemaid teemasid. Avalikkuse postituste meelestatus oli Vene-Ukraina sõja teemal pigem negatiivne, liidrid olid aga oma postitustes neutraalsemad. Märgata oli ka teatavat meelestatuse erinevust erakondade lõikes.

Valitud sotsiaalmeedia platvormide analüüs võimaldas keskenduda kahele erinevale vaatenurgale – avalikkuse ja poliitiliste liidrite vaatele. Analüüs andis väärtusliku ülevaate mõlema rühma jaoks olulistest teemadest, ning kuidas sõda ja sellega kaasnevad sündmused mõjutasid postitamise aktiivsust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Somnath Banerjee, Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF