Massispektromeetriliselt määratud ühendite toksilisuse hindamine masinõppe abil

Nimi
Ida Rahu
Kokkuvõte
Looduslikud proovid võivad sisaldada tuhandeid ühendeid, millest mitmed on inimestele kahjulikud. Viimase kümnendi jooksul, on leitud, et eriti suurt riski kujutavad endast kemikaalid, mis avaldavad mõju endokriinsüsteemile. Kahjuks aga puuduvad seni usaldusväärsed ja kiired meetodid, mis suudaksid neid keerulistest ainete segudest detekteerida. Üheks lahenduseks võiks olla tundmatute ühendite analüüsimeetodite, mis põhinevad kõrglahutus-massispektromeetrial (HRMS), rakendamine koos masinõppega. Antud töös uuriti, kas HRMS spektri põhjal leitud keemiliste sõrmejälgede alusel on võimalik hinnata proovis sisalduvate ühendite biokeemilist aktiivsust, ja seeläbi märgistada ühendeid, mis vajaksid edasist analüüsi, kuna võivad avaldada potentsiaalselt kahjulikku mõju endokriinsüsteemile. Selleks treeniti mitmeid erinevatel algoritmidel põhinevaid klassifitseerimismudelid ning hinnati nende täpsust kasutades eksperimentaalsetest massispektritest arvutatud keemilisi sõrmejälgi. Töö tulemusena leiti, et selline meetod on rakendatav ning omab suurt potentsiaali in silico toksikoloogias.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Anneli Kruve, Meelis Kull
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF