Matemaatika- ja informaatikaõpetajate arvamus ettevõtlusõppest

Nimi
Epp Tohver
Kokkuvõte
Eesti üldharidussüsteemis on juba üsna pikka aega tegeletud ettevõtlusõppe
edendamise ning õpilaste ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse arendamisega. Ideaalis peaks sellesse olema kaasatud õppeasutus tervikuna, lisaks ettevõtlusõppe õpetajatele ka kõikide teiste ainete õpetajad. Magistritöös võeti vaatluse alla matemaatika- ja informaatikaõpetajad, et selgitada välja nende arvamust ettevõtlusõppest. Selleks viidi läbi veebipõhine uuring, millesse
kaasati kõikides vanuses õpetajad üle eesti. Tulemustest selgus, et rohkem kui pooltel uuringus osalenud õpetajatest puudus ettevõtluspädevuse teadlikule arendamisele suunatud töökeskkond. Üle poolte õpetajatest hindas oma ettevõtluse alaseid teadmisi kas väheseks või puuduvaks. Samas käsitles enamus matemaatika ja informaatika õpetajatest ettevõtlusõpet tema laiemas määratluses, mille kohaselt ettevõtlusõppe eesmärk lisaks ettevõtluse alaste teadmiste jagamisele on muuta õpilased loomingulisemaks, võimalustele orienteerituks, initsiatiivikaks ja uuendusmeelseks. Suurem osa õpetajaist nõustus väitega, et ettevõtlusõpe peaks olema gümnaasiumiastmes kohustuslik õppeaine, põhikooli korral pidasid seda vajalikuks pisut vähem kui pooled. Ettevõtlikkuspädevuse arendamist pidas oma ainetunnis võimalikuks enam
kui kaks kolmandikku matemaatika- ja informaatikaõpetajatest. Enamus uuringus osalenutest oli seisukohal, et matemaatika- ja informaatikaõpetajad vajavad ettevõtlusõppe alaseid teadmisi ning ülekaalukas osa neist avaldas valmisolekut ettevõtluse alasest koolitusest osa võtta.
Uurimisel on praktiline väärtus, aidates kaasa matemaatika- ja informaatikaõpetajatele suunatud ettevõtluse alaste koolituste väljatöötamisele ja planeerimisele nii taseme- kui täiendusõppes.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Matemaatika ja informaatikaõpetaja
Juhendaja(d)
Reelika Suviste
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF