Informaatikaõpe III kooliastmes Tartumaa ja Valgamaa koolide näitel

Nimi
Veronika Lehesaar
Kokkuvõte
Informaatika ja digipädevuste kasutamine on osa meie igapäevaelust. Sellegi poolest erineb informaatikaõpe üle terve Eesti. Magistritöö eesmärgiks oli kirjeldada õpetajate nägemust informaatikaõpetamist III kooliastmes ning selle põhjal anda soovitusi infor-maatikaõppe parendamiseks. Täpsemalt uuriti õpetamist, toetavad ja takistavaid tegureid õpetamise juures ning informaatikaõppe rolli III kooliastmes. Uurimuse raames viidi läbi poolstruktureeritud intervjuud Tartumaa ja Valgamaa informaatikaõpetajatega, mida analüüsiti kvalitatiivse induktiivse sisuanalüüsi meetodil. Intervjuus osalenud õpetajad käsitlesid erinevaid informaatikaõppega seotud teemasid ning tõid välja, et oluline on õpilastel selgeks saada digipädevuste kasutamine, selle juures takistab vahendite ja ma-terjalide puudus. Toetavate teguritena toodi välja õpetaja enda huvi ennast harida ning õpilaste motivatsioon tundides osaleda.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Matemaatika ja informaatikaõpetaja
Juhendaja(d)
Piret Luik, Riin Saadjärv
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF