Naiste ja meeste õpitulemuste erinevuste uurimine Tartu Ülikooli informaatika eriala kursustel

Nimi
Anne-Mari Kasemetsa
Kokkuvõte
Tänapäeval on naiste osalus informaatika valdkonnas endiselt madalal, vaatamata mitmetele kaasamisprogrammidele ning uuringutele. Endiselt seisab naiste osalus vastamisi informaatika eriala puudutavate sooliste stereotüüpidega. Et aidata suurendada naiste osalust informaatikas, on vajalik toetada naiste õpinguid selles erialas. Selleks tasub uurida õpitulemusi soo põhjal, et võimalikud naiste õppimist soodustavad tingimused ei jääks märkamata. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas läheb nii naistel kui ka meestel informaatika eriala õpingutel ning mis on õpingute lõpptulemustes soolised erinevused. Selleks tehti lõpptulemuste andmeanalüüs perioodil 2018-2023, kus analüüsiti soolisi erinevusi kuues informaatika eriala kohustuslikus kursuses: MTMM.00.340 „Kõrgem matemaatika“, LTAT.03.003 „Objektorienteeritud programmeerimine“, LTAT.03.005 „Algoritmid ja andmestruktuurid“, LTMS.00.019 „Diskreetne matemaatika“, LTAT.03.004 „Andmebaasid“ ning LTAT.06.001 „Operatsioonisüsteemid“. Analüüs jaotati kolmeks: üldine, moodulite põhine ning õppeainete individuaalne analüüs. Lisaks analüüsidele koguti õppeinfosüsteemist ÕIS ning veebilehelt Courses informatsiooni nimetatud õppeainete õppekorraldusest, et leida, kas erinevused lõpptulemustes võivad olla seotud õppeaine sisuga või õppetöö vormide osakaaluga lõpphindest. Analüüsi tulemustest leidus, et naiste ja meeste õpitase informaatikas on väga sarnane, statistiliselt olulisi erinevusi leidus vähe. Paljud leitud statistiliselt olulised erinevused olid naiste kasuks, välja arvatud ühes õppeaines: LTAT.06.001 „Operatsioonisüsteemid“. Tulemuste põhjal saab väita, et naistel läheb informaatika erialal sama hästi või mõnedes valdkondades isegi paremini kui meestel. Analüüsi tulemused kinnitavad, et naiste osalust informaatikas tuleks toetada, kuna õpingutes ning õpitulemustes ei esine olulisi soolisi erinevusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF