Ehitusmaavarade kasutamise statistika

Organisatsiooni nimi
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Kokkuvõte
Uuring hõlmab ehitusmaavarasid nagu lubjakivi, liiv-kruus, jt. Nimelt on küll täpselt teada ehitusmaavarade kaevandatud varu kogus aastate lõikes, kuid puudub kaevandatud maavara edaspidise väärindamise ja kasutamise statistika. Seetõttu saab ainult oletuslikult hinnata eri liiki ehitusmaavarade kasutamise valdkondi ja koguseid, näiteks ehitatud riigiteede või muude suuremate ehitusobjektide info põhjal. Lisaks puudub ametlik teave, millisest maardlast ja kui suures koguses kohalikku ehitusmaavara mingi konkreetse taristu rajamiseks kasutati. Ehitusmaavarade kasutamise statistikat on vaja, kuna kogu maavarade väärindamise riiklik poliitika peaks toetuma nii maavarade kaevandamise kui ka maavarade kasutamise statistikale. Niisuguse riikliku statistika olemasolu võimaldaks analüüsida ja prognoosida valdkondlikku tööhõivet, määratleda maavarade kasutusest riigile laekuvat maksutulu ning selle osatähtsust riigi majanduse arendamisel, hinnata keskkonnatasu määrade mõju majandusarengule ning muid majandusliku mõju tegureid, mis on muuhulgas ülesandeks seatud ka riigi Maapõuepoliitika põhialustes aastani 2050.
Lõputöö kaitsmise aasta
2022-2023
Juhendaja
Margus Raha
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Lõputöö peab olema eesti keeles
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#ehitusmaavarad #analüüs #uuring #statistika #paekivi #liiv

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Margus Raha
Tel
53407967
E-mail
margus.raha@mkm.ee