Valik teemasi / Variety of topics

Organisatsiooni nimi
Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor / Computer Graphics and Virtual Reality Lab
Kokkuvõte
Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse (AGVR) õppelaboris juhendame videomängude, arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse valdkondade lõputöid. Ootame, et tudeng on eelnevalt võtnud ja läbinud meie vastavate valdkondade aineid. Seejärel mõelnud välja oma lõputöö teema, klassifitseerinud ka selle tüübi. Alternatiivina vaadanud meie kodulehelt pakutud teemade hulgast mõned huvitavamad välja. Juhendaja saab leida AGVR laborist vastavalt teema ja tudengi-juhendaja personaalsele sobivusele.

Meie tudengid saavad ligipääsu AGVR õppelabori Delta ruumidele 2006, 2007 ja 3046. Neid ruume ja nendes leiduvaid vahendeid (arvutid, raamatud, VR seadmed) on võimalik tudengil kasutada 24/7 oma lõputöö tegemiseks.

---

In the Computer Graphics and Virtual Reality (CGVR) Study Lab, we supervise thesis topics in the fields of video games, computer graphics, and virtual reality. We expect the student to have taken our corresponding courses during their studies to prepare for the thesis. Then they should come up with their thesis topic and classify its type. As an alternative, we offer a number of pre-existing topics on our website. The supervisor can be found in the CGVR lab according to the topic and the interpersonal match between the student and the supervisor.

Our students will get access to the CGVR Study Lab rooms 2006, 2007, and 3046 in Delta. They can use all the inventory in these rooms (computers, books, VR devices) 24/7 to work on their thesis.
Lõputöö kaitsmise aasta
2023-2024
Juhendaja
Oleneb teemast ja sobivusest / Depends on the match
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Eeldame, et tudeng on ettevalmistanud ennast valitud teemal lõputööd tegemast eelnevate õpingute jooksul läbi meie kursuste või muul moel iseseisvalt. Juhendajale ei ole efektiivne kursuse materjali oma juhendatavale individuaalselt lugeda.
Vt: https://cgvr.cs.ut.ee/courses/

AGVR laboris lõputööd tegevatelt tudengitelt eeldatakse CGLearn õpikeskkonna kasutamist ja seal nii oma töö mustandi (ja repo) sünkroniseerimist kui ka tihedat progressi märkimist ja jooksvat planeerimist etteantud kavasse.
Vt: https://cglearn.eu/pub/thesis-schedules
Individuaalne kava luuakse, kui juhendaja ja teema on kokkulepitud. Tudeng on kohustatud oma individuaalset kava täitma teatud lävendini ja tähtaegadest kinnipidama.

Kõik AGVR lõputööd tegevad tudengid saavad osa ühest lõputööde seminari rühmast, mille seminarid toimuvad läbi Discord kiirsuhtlusprogrammi. Seminarides vaadatakse üle ka kava täitmine.

---

We expect the student to have prepared themselves to do a thesis on the chosen topic during their studies through taking our courses or through independent means. It is not effective time usage for our supervisors to individually repeat the course material to the student.
See: https://cgvr.cs.ut.ee/courses/

The students doing their thesis in the CGVR Lab are expected to use the CGLearn learning environment to synchronize their thesis draft (and repo) and mark and plan their work progress often in the pre-made schedule.
See: https://cglearn.eu/pub/thesis-schedules
The individual schedule will be made after the topic and supervisor match is confirmed. The student will be required to fulfill their individual schedule to a certain threshold and to keep the agreed-upon deadlines.

All the CGVR thesis students will be in a single Thesis Seminar group, which has seminars taking place through the Discord instant messaging software. The schedule progress will also be checked during these seminars.
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#videomängud #mängudisain #videomängude-arendus #arvutigraafika #virtuaalreaalsus

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Palume kontakteeruda labori juhendajatega otse / Please contact the supervisors directly
Tel
E-mail
cgvr@ut.ee
Kuulutus
PDF kuulutus
Vaata lähemalt
https://cgvr.cs.ut.ee/thesis-topics/