Elektronposti informatsiooni koondaja

Nimi
Peeter Jürviste
Kokkuvõte
Elektronpost on üks edukamaid ja enamlevinud rakendusi arvutile, mis kunagi leiutatud. Tänapäeval seisame aga silmitsi üha suureneva info ülekoormuse probleemiga. Käesolev töö on osa teadmushalduse vallas tehtavast uurimistööst eesmärgiga info ülekoormuse probleemiga toime tulla. Töö tulemusena valmiski elektronposti informatsiooni koondaja. Viimase eesmärgiks on elektroonilise kirjakasti sisu allalaadimine ja kindlal viisil parsimine, luues näiteks vastava sisuga graafi või Prologi sisendlaused. Rakendus koosneb kahest osast: meilide kättetoimetamise agent ning kirjakasti parser. Mõlema abstraktse mooduli tarvis on loodud erinevaid teostusi. Olulisemad neist on asünkroonne meilide kättetoimetamise agent, parser kirjakasti sisust kindlaksmääratud omadustega graafi genereerimiseks ning parser elektroonilise postkasti sõnumite konverteerimiseks Prologi lauseteks. Programm on disainitud pidades silmas seda, et uusi realisatsioone oleks lihtne lisada ja liidestada olemasoleva rakendusega, kui vastav vajadus peaks kunagi tekkima. Elektronposti informatsiooni koondaja on kirjutatud programmeerimiskeeles Python. Lisaks kasutati ka järgmisi väliseid teeke: 1) Beautiful Soup - HTML sisu parsimiseks sõnumite sees; 2) NetworkX - emaili graafi loomiseks. Valminud arvutiprogramm suudab täita järgmisi ülesandeid: laadida alla elektrooniline kirjakast meiliserverist, kasutades turvalist IMAP protokolli (IMAP over SSL); leida sõnumite seest emaili päise elemendid ja manuste nimed; eraldada sõnumi sisust seal leiduvad üksikud sõnad, read ja tekstilõigud; genereerida postkasti sisu pealt vastav graaf. Lõigupiiride kindlakstegemiseks töötati välja spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud lihtne heuristika. Mõeldi välja mudel, kuidas emaili graafina kujutada, püüdes vähendada seejuures andmeliiasust sõnumi osade graafis hoidmisel. Hetkel on rakenduse peamine kasutusala teadmushalduse alastes uurimisprojektides, kus selle abil saab pakkuda teistele tööriistadele sisendinfot. Ehkki valmis reaalselt töötav programm, saab seda oluliselt edasi arendada nii jõudluse kui ka lisavõimaluste poolelt. Prioriteetsemad tööd tuleviku jaoks on näiteks sünkroonse meilide kättetoimetamise agendi loomine osana elektronposti informatsiooni koondajast ning meilide ahelate tuvastamine ja kujutamine graafis. Need ülesanded jäävad tulevikku. Kokkuvõttes võib tööd pidada kordaläinuks, sest saadi valmis töötav rakendus, mida kasutatakse juba ka reaalselt projekti teistes harudes. Näen elektronposti informatsiooni koondajas suurt perspektiivi tuleviku jaoks, kui seda sihipäraselt edasi arendada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ulrich Norbisrath, PhD
Kaitsmise aasta
2010
 
PDF