Keerukuse ja arusaadavuse võrdlus struktureerimata ja struktureeritud äriprotsessimudelite vahel

Nimi
Raul Mäesalu
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö peamine eesmärk on välja selgitada, kas struktureerimata kujul olevate äriprotsessimudelite transformeerimine struktureeritud kujule muudab nad vähem keerukamaks ning lihtsamini arusaadavamaks. Püstitatud hüpoteeside järgi on struktureeritud kujul mudelid keerukuselt lihtsamad ning kergemini arusaadavad. Töös kasutatakse varasemas uurimistöös valminud avatud lähtekoodiga programmi BPStruct, mille abil transformeeritakse hulk äriprotsessimudeleid struktureeritud kujule. Kasutatakse reaalsest elust pärit mudelitest koosnevat IBM andmestikku. Nimetatud mudelid mõõdetakse akadeemilises kirjandusest kirjeldatud meetrikate põhjal ning viiakse läbi võrdlev uurimus. Võrdleva uurimuse käigus saadud tulemusi kontrollitakse eksperimendi abil, mille käigus Tartu Ülikooli tudengid, kes õpivad ainet nimega Äriprotsesside juhtimine, jaotatakse kahte gruppi – kontrollgrupp ja eksperimentaalne grupp. Kontrollgrupi tudengid vastavad struktureerimata kujul olevate mudelite kohta spetsiifilisi küsimusi. Eksperimentaalse grupi tudengid vastavad samade mudelite struktureeritud kujul olevate variantide kohta samadele küsimustele. Nimetatud kahe uurimuse tulemuste vahel viiakse läbi võrdlev analüüs ning selle põhjal tehakse järeldused selle kohta, kas struktureeritud kujul olevad mudelid on tõesti lihtsamad ning kas neist on kergem aru saada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Marlon Dumas, Luciano García-Bañuelos
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF