E-portfooliod veebiajakirjade haldamissüsteemi Open Journal Systems abil

Nimi
Jaagup Saare
Kokkuvõte
Käesolevas töös käsitleti e-portfoolioid kui õppetööd mitmekesistada aitavaid vahendeid. Töö käigus täideti kõik püstitatud eesmärgid. E-portfooliote teemat uurides selgus, et ühest e-portfooliote definitsiooni pole ning võimalikud on erinevad interpretatsioonid. Seetõttu on toodud käesolevas töös läbivale definitsioonile lisaks mõned enamlevinud e-portfoolio mõiste käsitlused. Autorile tundus, et kuigi näiliselt on e-portfooliote teemal palju kirjutatud, on senised käsitlused siiski suhteliselt sarnased. Autor arvab, et e-portfooliod leiavad õppetöös järjest enam kasutust ning nende kasutamine muutub Eestis ühel ajahetkel õppeprotsessi loomulikuks osaks. Magistritöös on vaadeldud e-portfooliote loomisel kasutatavaid standardeid, neist lähtuvat e-portfooliote jagunemist eri liikidesse, toodi juhiseid e-portfooliote loomiseks, katsetati standarditel baseeruvate e-portfooliote loomist süsteemis Open Journal Systems (OJS). Toodud e-portfooliote standardeid, jagunemist eri liikidesse ning juhiseid e-portfooliote loomiseks kasutati õppematerjalina ainetes Informaatika didaktika ja Infotehnoloogia koolis. Neis ainetes osalenud üliõpilaste tagasiside oli magistritöö valmimisel väga suureks abiks ning aitab õpetatavaid aineid edaspidi paremaks ning õppetöös kasutatavaid materjale huvitavamaks muuta. Loodetavasti aitas autori loodud õppematerjal ka üliõpilaste silmaringi laiendada. Töö käigus autori tehtud joonised on tema isiklikud käsitlused ning sellega ei väideta, et joonistel kujutatu ainuõige lähenemisviis on. Pigem pakutakse nende abil välja viise, kuidas erinevaid mõisteid ühendada võiks. Magistritöös toodud e-portfooliote osa saab kasutada õppematerjalidena ainetes Informaatika didaktika ja Infotehnoloogia Koolis. Koos loodud joonistega pakub koostatud õppematerjal võimalust edaspidi algatada ainetes Informaatika didaktika ja Infotehnoloogia koolis osalevate üliõpilaste seas diskussiooni õppeprotsessiga seotud teemadel, mille hulka e-portfooliod kahtlemata kuuluvad. Töö raames valmis autoril Open Journal Systems’i kasutusjuhend e-portfooliote loomiseks, mida üliõpilased lisaks eelpool nimetatud õppematerjalile isiklike e-portfooliote loomiseks kasutasid. Töö kirjutamise ajal alustas autor OJSi tõlkimist inglise keelest eesti keelde ning loodab sellega peatselt valmis jõuda. Lisaks magistritöö jooksul katsetatud süsteemile Open Journal Systems vaatles autor spetsiaalselt e-portfooliote loomiseks ja haldamiseks arendatud süsteemi Mahara ning võrdles seda magistritöö käigus e-portfooliote loomiseks kasutatud süsteemi Open Journal Systems’ga. Töö lõpuosas kirjeldati OJSi sihipärast kasutamist ajakirjade loomise süsteemina ning toodi välja ajakirjade kui õppeprotsessi mitmekesistavate vahendite kasutamise eelised ja puudused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF