PHP ja Raintree skriptimiskeele ülevaade ja edasiarendus

Nimi
Kalmer Kurg
Kokkuvõte
Käesoleva töö eesmärk oli välja pakkuda lahendusi ühe või teise Raintree Estonia OÜ-s kasutatava skriptimiskeele edasiarendamiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks kirjeldati töö esimeses osas domeenispetsiifiliste keelte olemust ja mõningaid karakteristikuid. Teises peatükis vaadeldi Raintree põhirakenduse arhitektuuri ja Raintree skriptimiskeele osa sel-les. Samas vaadeldi ka Raintree skriptimiskeele elemente ning süntaksit. Kolmandas pea-tükis keskenduti Raintree ja PHP põhirakenduse integratsiooni selgitamisele ja PHP keele-le loodud Core Library raamistiku põhiklasside kirjeldamist ning raamistiku kasutamise eesmärki. Neljandas peatükis võrreldi Raintree skriptimiskeelt ja PHP-d nende domeeni-spetsiifilisuse, laiendatavuse, süntaksi ja keele elementide aspektist. Viiendas ja viimases peatükis võeti kokku eelnevate osade põhjal Raintree skriptimiskeele ja PHP eelised, puu-dused ja kasutamise Raintree-s ning jõuti järeldusele, et mõlema keele eeliseid saab ühen-dada laiendades PHP keelt nii, et ta oleks Raintree skriptimiskeelega sarnaselt domeeni-spetsiifiline. Keelte edasiarendamise eesmärk on tingitud faktist, et olemasolevaid keeli ei kasutata eesmärgipäraselt – kuigi PHP võeti kasutusele just objekt-orienteeritud programmeerimise võimaluste poolest lihtsasti laiendatavate ärirakenduste moodulite ehitamiseks, kasutatakse selle asemel Raintree skriptimiskeelt. Põhjus peitus nende kahe keele implementatsioonis, kus Raintree skriptimiskeel oma domeenispetsiifilisuses väljendab palju täpsemalt Raintree põhirakenduse olemust, võrreldes PHP-ga. Kuna tuli ühendada nii objekt-orienteeritus kui ka domeenispetsiifilisus, siis seda on lihtsam saavutada PHP keele do-meenispetsiifilisuse edasiarendamise teel, sest PHP kasutamisega kaasnevad ka teised selle keele võimalused, näiteks massiivid ja liidestamisel kasutatavad PHP laiendused nagu SOAP ja HTTP. Antud töös kirjeldatud probleemidest vääriks edasi uurimist jõudluseprobleemid Raintree-spetsiifilises PHP-keele laienduses. Teiseks, järgides antud töö lahenduses välja pakutud PHP parendamise plaani, saaks koostada konkreetse disainidokumendi, mille abil saaks PHP-d laiendada RSL-i eeskujul domeenispetsiifiliseks keeleks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Madis Abel, Ain Isotamm, Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF