Enamlevinud andmebaasisüsteemide veebiteenuste võrdlus

Nimi
Henri Trees
Kokkuvõte
Veebiteenused on XML-keelel (Extensible Markup Language – laiendatav märgistuskeel) põhinevad tehnoloogiad, tänu millele on võimalik erinevates programmeerimiskeeltes implementeeritud tarkvaral hajusalt paigutatud arvutisüsteemides suhelda. Selliseid teenuseid kasutatakse erinevate ressursside kättesaadavaks tegemisel ning tihtipeale on teenustega seotud andmed, mida hoitakse andmebaasis. Tavapäraselt implementeeritakse veebiteenuseid rakendusserveril, mis on andmebaasiga ühenduses. Käesolev töö käsitleb veebiteenuste loomist, kasutades selleks andmebaasisüsteemidesse sisseehitatud võimalusi, mis võimaldavad andmebaasis olevat infot veebis kättesaadavaks teha. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on pakkuda ülevaade kolme andmebaasisüsteemi Sybase SQL Anywhere 11, Oracle Database 11g ja Microsoft SQL Server 2008 poolt pakutavatest, SOAP-protokollil (Simple Object Access Protocol – lihtne objektipöördus-protokoll) põhinevate, veebiteenuste loomise võimalustest. Iga vastava süsteemi puhul tuuakse välja üleüldine kirjeldus veebiteenuste loomise kohta ning võrreldakse konkreetset süsteemi teistega, vastavalt väljatoodud võrdluse metoodikale. Võrdluse toetamiseks realiseeritakse iga andmebaasisüsteemiga sama funktsionaalsusega testrakendus kolme erinevat tüüpi veebiteenusega. Veebiteenuste realiseerimisele ning autori arvamusele põhinedes anti hinnang erinevatele aspektidele. Võrdluse tulemusena leiti, et parim võrdluses osalenud andmebaasisüsteem veebiteenuste loomiseks on Microsoft SQL Server tänu suurepärasele dokumentatsioonile, silmapaistvale funktsionaalsusele ja turvalisusele. Teised kaks süsteemi said võrdse hinnangu, kuid SQL Anywhere puudusteks on võrreldavatega halb turvalisus ning Oracle Database 11g ei võimalda veebiteenuste üle piisavat kontrolli. Testrakendust luues implementeeriti erinevat tüüpi veebiteenused kõigil kolmel andmebaasisüsteemil ning toodi töös välja käsud, millega teenuseid loodi. Töö lisana on toodud kõikide teenuste agentide WSDL-dokumendid ning funktsionaalsuse testimiseks lõpp-punktidele saadetud SOAP-päringud ja vastusena saadud SOAP-vastused. Autori hinnangul on antud töös käsitletud veebiteenuste loomise meetod väga kasutajasõbralik ning ei nõua palju valdkonnaspetsiifilisi teadmisi. Looja peab omama põhilisi teadmisi andmebaaside loomisest ning käskudest, millega luuakse protseduure ja funktsioone, mida tahetakse läbi veebiteenuse kättesaadavaks teha. Kindlasti on tähtis keskenduda turvalisuse tagamisele, sest teenuste lõpp-punktid võivad endaga kaasa tuua turvaauke.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad