LEGO MINDSTORMS NXT komplektiga ühilduv soolsuse andur

Nimi
Siim Jalakas
Kokkuvõte
Abstrakt 2007. aastal loodi Eestis Kooliroboti projekt, mis tegeleb LEGO NXT robotite tutvustamise ja õppematerjalide loomisega. Projekti eesmärgiks on reaalainete ja inseneriteaduse populariseerimine. Kuna koolides õpetatu on enamjaolt teoreetiline ning õpilastele jääb tihti selgusetuks, kus ja miks neil omandatut vaja läheb, siis võib neil kaduda huvi antud õppeainete vastu. Tänapäeval on arvutid väga laialt levinud ning pea kõigil erialadel tuleb nende tundmine kasuks. Õpilaste informaatika- ja arvutialaste teadmiste arendamiseks võib kasutada LEGO NXT roboteid. Nende abil on võimalik teadmiste omandamine muuta mitmekesisemaks, huvitavamaks ja praktilisemaks. LEGO NXT roboteid on võimalik ise kokku panna, programmeerida – erinevaid lahendusi on lõpmatult. Kooliroboti projekti raames kasutatavad LEGO MINDSTORMS NXT robotid on olemas enam kui sajas Eesti koolis. Enamjaolt kasutatakse neid robootikaringides, kuid mõnes koolis on ka olemas vastav valikaine. Lisaks toimub ka üle-Eestiline robotite võistlus RoboMiku, mis pakub väljundit koolirobootikaga tegelevatele koolidele ja õpilastele. Võistluse eesmärk on tekitada lastes huvi inseneri- ja reaalainete vastu ning arendada nende meeskonnas töötamise oskust ning pakkuda avaliku esinemise kogemust. LEGO MINDSTORMS NXT robotite komplekt koosneb programmeeritavast juhtblokist, kauguse andurist, puute-, valguse- ja helianduritest, mootoritest, lampidest, sensorite ja mootorite aju külge ühendamiseks mõeldud juhtmetest ning roboti ehitamiseks vajalikest klotsidest. Välimuselt võib antud seade näida küll mänguasjana, kuid tegelikult on tegemist õppevahendiga, mis arendab laste loogilist mõtlemist ning inseneri- ja programmeerimisoskusi. Kui standardkomplektis olevatest anduritest jääb väheks, siis on võimalik neid ka kolmandatelt osapooltelt juurde hankida. LEGO MINDSTORMS NXT-ga ühilduvaid andureid toodavad mitmed firmad, näiteks Vernier, Mindsensors.com ja HiTechnic. Valikusse kuuluvad näiteks andurid temperatuuri, soolsuse, vedeliku hägususe ning isegi vererõhu mõõtmiseks. Sageli on aga kolmandate osapoolte valmistatud toodetel vaid võõrkeelne dokumentatsioon ning seegi mitte kuigi põhjalik. Seega on nende kasutamine Kooliroboti projekti raames raskendatud. Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvuda firma Vernier poolt loodud soolsuse anduriga, uurida selle tööpõhimõtet ja kasutamist koos LEGO MINDSTORMS NXT komplektiga ning luua õpetajatele ja õpilastele põhjalik eestikeelne ülevaade. Lisaks esitatakse antud anduriga seonduvaid erineva raskusastmega ülesandeid, mida on võimalik Kooliroboti projekti raames kasutada. Töös kirjeldatakse soolsust kui füüsikalist nähtust ning tuuakse välja selle tähtsamad omadused. Bakalaureusetöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses käsitletakse soolsuse mõistet. Teises osas antakse ülevaade firma Vernier soolsuse andurist, selle tööpõhimõtetest ja kasutamisest. Töö kolmandas osas on soolsuse andurile loodud erinevaid ülesandeid, koos vajalike seadmete ja tarkvara loetelude, lahenduskäikude ning võimalike probleemidega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad