Pseudolokaliseerimise realisatsioon Skype’i jaoks

Nimi
Helen Kask
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua pseudolokaliseerimise rakendus Skype’i jaoks. Lokaliseerimine on tarkvara kultuurile kohandamine, mis hõlmab endas nii tõlkimist kui ka numbriformaatide, piltide jm kohandamist kohalikule kultuurile. Peamised lokaliseerimise probleemid on seotud teksti pikenemisega tõlgetes (eriti kui sisendkeeleks on inglise keel), koodi sisse kirjutatud tekstiga, mis jääb seetõttu tõlkimata, mitmest eri sõnest kokkupandud tekstiga, vale märgikodeerimisega (ingl k. encoding), erinevate numbriformaatide ning sobimatute piltidega. Üks viis lokaliseerimise käigus tekkivad probleeme ennetada on pseudolokaliseerimine. Pseudolokaliseerimine kujutab endast lokaliseerimisprotsessi imiteerimist enne teksti päriselt tõlkesse saatmist. See tähendab tekstifaili tekstiväljade muutmist teatud sobival viisil ja seejärel faili vaatamist kasutajaliideses. Erinevad pseudolokaliseerimise meetodid aitavad ennetada kodeeritud tõlkimata teksti, teksti pikenemise, märgikodeerimise- ja mitmest eri sõnest kokkupandud tekstiga seotud probleeme. Olemasolevad pseudolokaliseerimise rakendused, mida on ka antud töös hinnatud, ei ole Skype’i jaoks sobilikud. Seega arendati eraldiseisev pseudolokaliseerimisrakendus, mis realiseerib sulumeetodi (sõne asendatakse “X sõne X”-ga), võtmemeetodi (sõne asendatakse tema keelefaili identifikaatoriga) ja masintõlkemeetodi Microsoft Translator’i abil (sõne asendatakse masintõlkega). Sulumeetod aitab leida kokku kirjutatud sõnesid ning koodi kirjutatud teksti, masintõlke meetod aitab leida potentsiaalseid probleeme teksti pikenemisega ning märgikodeeringuga seotud probleeme. Võtmemeetod aitab keelefailist kiiresti leida sõne, mis kasutajaliideses probleeme põhjustab. Loodud rakendus on juba Skype’i lokaliseerimismeeskonna poolt kasutuses ning probleemide ennetamisega aitab see kokku hoida probleemide hilisemaks lahendamiseks kuluvaid ressursse. Muu hulgas programmeeriti töö käigus ka ühendus Microsoft Translator’iga programmeerimiskeeles Java, mis varem puudus, ning mida on võimalik ka teistel kasutada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Krista Liin
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad