LEGO MINDSTORMS NXT: Baromeetri tutvustus ja ülesanded

Nimi
Priit Kaup
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöö esimeses peatükis anti ülevaade rõhu ja õhurõhu olemusest, kirjeldati nende uurimise ajalugu ning esimesi Torricelli poolt läbi viidud katseid õhurõhu mõõtmiseks. Tutvustati õhurõhu mõõtmise peamiseid kasutusalasid ning õhurõhu tähtsust ilma ennustamisel ja lennunduses. Selgitati erinevate seadmete, mis kasutavad oma töös õhurõhu mõõtmist, tööpõhimõtted. Teine peatükk andis ülevaate ettevõtte Vernier toodetud LEGO MINDSTORMS NXT robootikakomplektiga ühilduva BAR-BTA tööpõhimõttest, tutvustati selle anduri tehnilisi näitajaid ning loodi ülevaade, kuidas andurit kasutada koos MINDSTORMS NXT-G graafilise programmeerimiskeskkonnaga. Kolmandas peatükis loodi erinevate raskusastmetega ülesanded, mida saab kasutada huvialaringides ning koolides robootikatundide läbiviimiseks, NXT-G keskkonna tundmaõppimiseks ja õhurõhu tähtsuse mõistmiseks. Iga ülesande juures kirjeldati ülesande püstitus, toodi välja lahenduseks vajaminevad komponendid ning lahenduse idee. Õpetajate või juhendate töö lihtsustamiseks kirjeldati lühidalt ülesannete lahendusi ning tööga on kaasas andmekandja ülesannete lahendusfailidega. Bakalaureusetöö kirjutati vastavalt RAJU keskuse vormistusnõuetele ja seetõttu on võimalik käesolevat tööd kasutada koos teiste varasemalt RAJU keskuse koordineerimisel loodud õppematerjalidega. Bakalaureusetööd on võimalik edasi arendada eelkõige uute ülesannete loomisega baromeetrile BAR-BTA ning seejuures kasutada baromeetrit kombinatsioonis teiste LEGO MINDSTORMS NXT andurite ja robootikakomplekti võimalustega. Samuti on võimalik edasiarendus BAR-BTA anduri kasutamise kirjeldus teiste programmeerimisplatvormide jaoks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad