arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Lihtsate eesti keele lausete grammatika tuletamine korpusest geneetilise algoritmiga
Nimi Uku Raudvere
Kokkuvõte Töö eesmärk on analüüsida geneetilisi algoritme kui tööriista grammatikate au- tomaatseks tuvastamiseks ning konkreetsemalt leida lihtsate eestikeelsete lausete grammatika. Grammatikate tuvastamine näitelausete baasil on huvitav loomuli- ke keelte analüüsi vahend juhul kui grammatika käsitsi koostamine ei ole prak- tiline, näiteks meditsiiniraportite kui valdkonnaspetsiifilise allkeele grammatika automaattuvastamine artiklis [Kat11]. Lisaks sellele on grammatikate tuletamine leidnud rakendusi andmete kadudeta pakkimise valdkonnas, näiteks [NMWM94].
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Mare Koit
Kaitsmise aasta 2013
PDF