FIRST LEGO League Eesti haldussüsteem

Nimi
Sven Hendrikson
Kokkuvõte
Käesolev magistritöö koosneb kolmest osast. Töö esimeses osas anti ülevaade FIRST LEGO League robootikakonkursi olemusest ja eripäradest võrreldes teiste robootikakonkursidega. Tegemist on hooajapõhise konkursiga, mille turniire korraldatakse lisaks muudele riikidele ka Eestis. Turniirid koosnevad kolmest osast: robotimängust, hindamisest ja põhiväärtustest. Eestis on FIRST LEGO League turniire korraldatud alates 2011 aasta sügisest. Üha suurenev osalejate arv muudab turniiride korraldamist üha keerukamas. Seetõttu on FIRST LEGO League Eesti turniirikorraldajatel tekkinud vajadus veebipõhise turniirihaldussüsteemi järele. Antud magistritöö eesmärgiks oligi veebipõhise FIRST LEGO League Eesti turniirihaldussüsteemi kavandamine ja prototüübi realiseerimine. Töö teises osas kirjeldatakse loodava haldussüsteemi nõudeid. Süsteemi nõuete väljatöötamisel olid abiks turniiride korraldajad ja osalevate meeskondade juhendajad. Lisaks antakse ülevaade süsteemi arenduseks kasutatud tehnoloogiatest. Eraldi tuuakse välja HMVC arhitektuuri kirjeldus ja selle kasutamise põhjused prototüübi realiseerimisel. Töö kolmas osa annab ülevaate valminud veebipõhise haldusüsteemi prototüübist. Prototüüp võimaldab juhendajatel oma meeskonda turniiridele registreerida ja saavutatud tulemusi vaadata. Turniiri korraldajatel on võimalik korraldatavaid turniire hallata, sealhulgas veebipõhiselt meeskondi hinnata ja robotimängu tulemusi salvestada. Välja on toodud süsteemi loomiseks kasutatud andmebaasimudel ja lahti on seletatud valminud rakenduse erinevad moodulid. Eraldi on kirja pandud prototüübi võimalikud edasiarendused, sealhulgas need arendused, mis oleks kindlasti vajalikud lõpliku haldussüsteemi realiseerimisel. Kokkuvõtteks võib öelda, et tööle seatud eesmärgid said täidetud. Valminud prototüüp loob head eeldused FIRST LEGO League turniirihaldussüsteemi väljatöötamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad