Praktiline uurimus mobiili testimisest – Playtech Estonia näitel

Nimi
Anne-Liis Tamm
Kokkuvõte
Tarkvara testimisest on saanud üks suuremaid osasid tarkvaraarenduses, kuna see aitab hinnata ning suurendada toodetud tarkvara kvaliteeti. Kuna järjest enam liiguvad igapäevased ülesanded virtuaalsesse maailma, on tarkvaraarendus ning toodetud tarkvara kvaliteet üha suurema tähtusega. Suurenenud tähelepanu tarkvara tootmise kiirusele, kvaliteedile ning toodetud featuuridele tekitab uusi probleeme ning asjaolusid, millele tuleks mõelda – kui efektiivsed on testimise protsessid ning mida saaks teha paremini? Kas midagi saab ka automatiseerida? Nagu on erinevaid tarkvaraarenduse viise, võib ka testimine olla erinev nii projektides, arendusüksustes kui ka tervetes firmades. Vaatamata sellele ei ole testimise protsessid ning sellega seotud aspektid alati nii selgesuunalised ning määratletud. Antud magistritöö kirjeldab tarkvara testimise protsesse Playtech Estonia Casino üksuse Mobile QA tiimis. Protsesside kirjeldused ning erinevad selle juurde kuuluvad aspektid leiti ning kirjeldati töötajate seas läbiviidud intervjuude ning Confluence`i uurimuse põhjal. Võttes arvesse leitut ning olemasolevaid teaduslikke uurimusi, on välja toodud praeguste protsesside tugevused ning nõrkused. Lisaks on kirjeldatud võimalikke alasid, mida saaks parendada ning võimalikud lahendused on eraldi kirjeldatud ning tutvustatud ka Mobile QA tiimile. Antud praktilise uurimuse tulemusena sai Mobile QA tiim detailse ülevaate enda praegustest tööprotsessidest ning ettepanekuid võimalikeks parendusteks. Nimetatud meeskond sai avaldada arvamust antud ettepanekute kohta ning prioritiseerida need lahendused, võttes arvesse nende olulisust ning teostamise võimalikkust. Võtmesõnad: tarkvara testimine, praktiline uurimus tarkvara testimises, mobiili testimine, testimise automatiseerimine, mobiili rakenduste testimise automatiseerimine.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl, Kerli Rungi
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF