arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Hinnang infosüsteemide kohustulikust kasutamisest põhjustatud kasutajatõrgetele äriprotsessi mudeli põhjal
Nimi Jake Tom -
Kokkuvõte Töötajate tõrksus organisatoorsetele muudatustele võib tuua asutusele nii aja-, raha- kui ka tootmiskulude kasvu ning kahjustada töötajate enesekindlust ning nende rahulolu tööga. On leitud, et üheks peamiseks põhjuseks selliste uuenduste läbikukkumisel on kasutajapoolne vastasseis uute infosüsteemide rakendamisele. Üks võimalus selle probleemi lahendamiseks on täiustada rakendusstrateegia kujundamise läbiviimist. Käesolev magistritöö pakubki uudset lähenemist hinnangu andmisel organisatsiooni ökosüsteemile enne muudatuste sisseviimist. Töös välja töötatud konseptsioon seob kasutajatõrke mõõdetavad tunnused informatsiooniga, mis tugineb äriprotsessi mudeli seitsmel erineval hinnangul. Antud raamistik pakub hindajale ülevaadet muutustest kahe ñ protsessimudeli -praeguse ëas-isí mudeli ja välja pakutava ëto-beí- vahel, tõmmates tähelepanu olulisele informatsioonile, mida ehk muidu arvesse ei võetaks. Antud töös lahkab autor reaalset juhtumiuuringut võttes aluseks välja töötatud konseptsiooni ning analüüsib saadud tulemusi ja neist tehtud järeldusi. Samuti on välja toodud konseptsiooni katsejärgus rakendusviis mis näitab, et kasutajapoolsete tõrgete hindamiseks vajalik informatsioon on lihtsasti kättesaadav XML-kujul protsessimudelist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Marlon Dumas, Marcello Sarini
Kaitsmise aasta 2015
PDF