arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tarkvaraarenduse metoodika valiku protsess (CGI Eesti AS näitel)
Nimi Indrek Majas
Kokkuvõte Alustades uut tarkvaraarenduse projekti, tekib alati küsimus, milline tarkvaraarenduse me-toodika oleks antud projekti läbiviimiseks parim valik. Osad metoodikad toimivad paremini mingit tüüpi projektide puhul, teised mitte nii hästi. Käesoleva töö eesmärgiks on tuua välja erinevad tarkvaraarenduse metoodikad, analüüsida erinevate metoodikate omadusi ning sel-gitada välja sobivaim metoodika erinevat tüüpi projektide läbiviimiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raul Raudsepp, Helle Hein
Kaitsmise aasta 2016
PDF