E-kursuse "Programmeerimise alused" logifailide analüüs

Nimi
Keili Pedel
Kokkuvõte
Programmeerimise õpetamisel saab õppejõud tavaliselt õppijate arengust ülevaate valmis prog-rammide põhjal. Seega puudub neil sageli informatsioon õppijate lahendusprotsessi kohta. Seda eelkõige e-kursustel, kus õpilased lahendavad oma ülesandeid ilma kohalkäimiseta. La-hendusprotsessi uurimine võimaldab õppejõududel saada paremat informatsiooni õppijate kohta ja seega anda neile paremat tagasisidet. Samuti on see abiks ka õppematerjalide ja üle-sannete parandamisel.
Üheks lahendusprotsessi uurimise mooduseks on Thonny kasutajate logifailide uurimine. An-tud bakalaureusetöö käigus uuritakse Thonny logifailide sisu ning luuakse programm, mis koostab iga logifaili kohta kokkuvõtte.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad