arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


E-kursuse "Programmeerimise alused" logifailide analüüs
Nimi Keili Pedel
Kokkuvõte Programmeerimise õpetamisel saab õppejõud tavaliselt õppijate arengust ülevaate valmis prog-rammide põhjal. Seega puudub neil sageli informatsioon õppijate lahendusprotsessi kohta. Seda eelkõige e-kursustel, kus õpilased lahendavad oma ülesandeid ilma kohalkäimiseta. La-hendusprotsessi uurimine võimaldab õppejõududel saada paremat informatsiooni õppijate kohta ja seega anda neile paremat tagasisidet. Samuti on see abiks ka õppematerjalide ja üle-sannete parandamisel.
Üheks lahendusprotsessi uurimise mooduseks on Thonny kasutajate logifailide uurimine. An-tud bakalaureusetöö käigus uuritakse Thonny logifailide sisu ning luuakse programm, mis koostab iga logifaili kohta kokkuvõtte.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad