Kõikehõlmav tööriist kriitilise infotaristu teenuste identifitseerimiseks

Nimi
Luis Carlos Herrera Velasquez
Kokkuvõte
Kriitiliste Informatsiooni Infrastruktuuride (KII) teenuste kindlaks määramine on üks valituste ja organisatsioonide peamisi prioriteete. KII on ühtlasi kaaluka küberturvalisuse poliitika kriitiline osa. Nii avalikus kui erasektoris Kriitilise Infrastruktuuri (KI) haavatavus suureneb, sest kasvab omavahel ühilduvate hädavajalike teenuste arv, samaaegselt tõuseb ka tõenäosus vahelesegamisteks. Hädavajalike teenuste lubamatute vahelesegamiste mõju võib välja viia arenguteni, kus aset leiab hävitav kaskaadeffekt, mille tagajärjeks on riikliku infrastruktuurisüsteemi kokkuvarisemine. Antud lõputöö eesmärgiks on tutvustada ainulaadset kõikehõlmavat instrumenti, mis toetab eskaleeritud KII teenuste kindlaksmääramist, ja põhineb kolmel analüütilisel komponendil. Nendeks on: peamiste sidusrühmade kindlaks määramine kui täpne terminoloogia loomaks terminitest ühist arusaama; kohaldatava maatriksina töötav kalkuleerimisprotsess kriitiliste reastuste otstarbeks; ja, illustratiivne raamistik nimega 360-kraadi-tagasiside, mis kinnistab terviklikku lähenemist. Terminoloogiline edasiarendus tuleneb vahendi loomisest, mis võtab arvesse esialgseid leide, see tagab KIIde vallas suurema selguse ja täpsuse. Unikaalseid tunnusjooni omavad KIId peaksid olema hinnatud iseseisvalt. Seda vaatamata KIIde ühistele joontele KIde teiste tahkudega. Vahendi kohaldatavus on näitlikustatud Kolumbia juhtumikirjelduses, kus on illustreerivalt toodud seos kahe potensiaalse hädavajaliku teenuse vahel. Juhtumikirjedluses on ühtlasi kaardistatud nende tõenäoline paiknemine riikliku kaitse prioriteetide seas. Antud lõputöö kombineerib kvalitatiivseid ja kvantiatiivseid meetodeid, sisaldab võrdlusanalüüsi teoreetilisi sisendite kohta. Lõputöö tugineb peamiselt dokumentide analüüsil, ametlikest kanalitest pärineval sekundaarselt statistilisel infol, poolstruktureeritud intervjuudel ja juhtumikirjeldusel, mis annab tööle praktilise kaalutluse. Käesolev magistritöö on kirjutatud inglise keeles, koosneb 56 leheküljest, 22 näidetest ja 26 tabelitest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Olaf Manuel Maennel; Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF