Riiklike Küberturvalisuse Strateegiate (KTS) arendamine ja Kolumbia vaade

Nimi
Yuri Andrea Pinto Rojas
Kokkuvõte
Üle maailma seisavad riigid silmitsi sarnaste küberohtudega, millele pööratakse tähelepanu ametlike poliitikadokumentide - küberturvalisuse strateegiate (KTS) - kaudu. KTSid koondavad eri tegevusi, võimekust, kirjeldusi, ideoloogiaid, eesmärke ja/või visioone. Valdavaks on üldistused, mille tulemuseks on üldraamistikud ja populaarsed praktilised suunised, mis on valmis tehtud, et sobida olukordadesse, kus avaldaja neid kasutada saaks. Tihti on antud raamistikud ja suunised pärit enimarenenud riikidest ning tulenevad eeldustest, et need pole kohaldatavad ülejäänud riikidele. Valitsused on hakanud mõistma, et praegu on tegemist pöördepunktiga, kus esikohale tuleb seada siseriiklike vajaduste ja võimaluste loomine ja tõendamine, et seeläbi töötada välja seadused ning poliitikad, mis oleksid võrdluses eelnevatega paremas kooskõlas tegelikkusega ja vastutustundlikumad. Samal ajal tunnistavad sidusrühmad, et küberturvalisuse näol on tegemist riikideülese fenomeniga, mis nõuab ülemailmseid pingutusi. Vaid nutika tasakaaluga erinevatel tasemetel ja sektoriteüleselt on võimalik kasvastada turvalise küberruumi kasutust ja tagada selle potentsiaali täielik rakendamine. Lõputöö üldeesmärgiks on läbi viia kontseptuaalne ja empiiriline uurimus, kus on kasutatud erinevaid metoodikaid. Valdavalt on kasutatud kvalitatiivset lähenemist, kuid lõputöö hõlmab ka lühikest kvantitatiivse uurimise analüüs. Lõputöö valmimisel kasutati järgnevaid meetodeid: võrdlev analüüs viie KTSi osas, dokumentide analüüs, veebiküsitlus ja juhtumikirjeldus. Nende meetodite kasutamise tulemusena formuleerusid töö kaks teoreetilist panust: küberturvalisuse termin ja tööriistakasti sisu. Tööriistakast koosneb suunistest, mis on kohandatavad ja ülekantavad. See loob aluse kaalutlusteks, mis on nõutavad KTSi arendamiseks. Suunised hõlmavad soovitusi peamiste tulemusindikaatorite enesehindamise loeteluks, mis kinnitaks, et mõõdetavatest parameetritest tekib kasu. Samuti on loetletud kohustuslikud osad, mida KTS peaks endas sisaldama. Järgneb Kolumbia poliitikakujunduse juhtumikirjeldus, mis illustreerib erapooletute suuniste kohaldatavust. Antud suunised saaksid olla aluseks protsesside ja standardite ümberkujundamiseks. Selle tulemusena saaks luua mõjusamaid avalikke poliitikaid ja strateegiaid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Maria Claudia Solarte Vasquez; Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF