Hinnang veebipõhiste andmeturbe teadlikkuse kursustele

Nimi
Didier Dubey Suarez Medina
Kokkuvõte
Veebipõhised Infojulgeoleku Teadlikkuse Kursused on tavapäraselt soovitatud
küberjulgeoleku strateegiates, aitamaks konstrueerida julgeoleku kultuuri, mis oleks
võimeline adresseerima infosüsteemi rikkumisi, põhjustatud kasutajate vigade poolt, kelle
hooletus või eeskirjade teadmatus võib ohtu seada infosüsteemide vara. Veebipõhiste
Infojulgeoleku Teadlikkuse Kursuste mõju uurimises esineb lõhe - need ei muuda osavõtjate
käitumist olulisel määral, mis puudutab kuuletumist ja töökust, resulteerudes järjepidevates
nõrkustes. Käesoleva töö eesmärk on panustada teoreetilise ja empiirilise analüüsiga
Veebipõhiste Infojulgeoleku Teadlikkuse Kursuste potentsiaalsete tugevuste ja nõrkuste
kohta. Samuti panustada kahe valmis rakendatava praktilise töövahendiga veebipõhiste või
vahendatud andmejulgeoleku teadlikkuse ning õpetuse kursuste kujundajatele ja
arvustajatele. Uuringu disain püüab vastata kahele uurimisküsimusele. Esimene on
miinimumkriteeriumi formuleerimise kohta, mida saaks rakendada Veebipõhistes
Andmeturbe Teadlikkuse Kursustes, et toetada nende tõelist mõju töötajate kuuletumisele
ja töökusele, andes tulemuseks üksteist kriteeriumit kursuste hinnanguks ning
kontrollnimekirja. Teine küsimus puudutab olemasoleva kursuse kuuletumise ja töökuse
suhtes tõelist mõju uurivat reguleeritud katset, kasutades kalastusründe meile hariduslike
vahenditena, mis kinnitab eelnevalt tehtud teoreetilisi oletusi. Miinimumkriteeriumi
arendamine ning selle süstemaatiline rakendamine taotleb muutusi käitumises, rõhutab
ditsiplinaarintegratsiooni tähtsust küberjulgeoleku uurimistegevuses ning propageerib
kindla kuuletumise ja töökuse julgeoleku kultuuri, mis oleks võimeline toetama
organisatsioonide kaitset infosüsteemi ohtude eest. Selles uurimuses näidatud tulemused
pakuvad, et positiivsete tulemuste saavutamine olemasolevates infojulgeoleku testides,
mis järgnevad julgeoleku kursustele, ei näita tingimata, et need töökust või infojulgeoleku
eeskirjadele kuuletust mõjutaks. Need esialgsed järeldused koguvad tõendeid käesolevas
töös sõnastatud soovituste rakendamise tähtsuse kohta.
Võtmesõnad:
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Maria Claudia Solarte Vasquez; Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF