Sünteetiliste sündmuste logide genereerimine baseerudes mitmeperspektiivsetele ärireeglitele

Nimi
Ijlal Hussain
Kokkuvõte
Traditsiooniline äriprotsesside modelleerimine kasutab imperatiivset lähenemist, kus äri-protsesse kirjeldatakse üksteise järel sooritatavate tegevuste abil. On näidatud, et imper-atiivne lähenemine on sobivam lahendus stabiilsete ja ennustatavate protsesside puhul. Deklaratiivsed mudelid seevastu sobivad muutuvate protsesside kirjeldamiseks. Deklaratiivne mudel sisaldab endas reeglite hulka mida ei tohi eirata protsessi käitamisel. Viimastel aastatel on arendatud mitmeid uusi meetodeid deklaratiivsete protsessimudelite leidmiseks sündmuste logidest. Meetodite testimiseks on vajalik tööriistade olemasolu, mis genereerivad sünteetilisi sündmuste logisid, mille peal neid meetodeid katsetada. Enamus olemasolevaid tööriistu kasutavad imperatiivseid protsessimudelid logide genereerimiseks. Selline lähenemine ei ole sobiv deklaratiivsete protsessimudelite avastamise meetodite tes-timiseks. Sarnaselt on olemas vajadus tööriistade järgi, mis genereeriks sündmuste logisid kasutades mitmeperspektiivseid Declare mudeleid. Käesolevas töös esitleme tööriista mitmeperspektiivsete Declare mudelite genereerimiseks. See töörist tõlgib Declare piirangud lõpliku olekumasina esitusse,et neid kasutada deklaratiivsete mudelite simu-leerimiseks. Tööriist võimaldab kasutajatel genereerida logisid eeldefineeritud omadustega ( näiteks protsessi instantside arv ja protsessi pikkus), mis on kooskõlas Declare mudeli-tega.
Märksõnad: Declare, deklaratiivne protsessimudel, protsessi simuleerimine, logide gene-reerimine, mitmeperspektiive, lineaarne taisarvuline planeerimine
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF