Ettevõtte pilve teenuse turvalisuse soovitused ja strateegia

Nimi
Mohit Kinger
Kokkuvõte
Hinnanguliselt 72% ettevõtetest kasutavad vähemalt ühte pilves olevat rakendust või on mingi osa nende IT infrastruktuurist pilves. Uurimistööd näitavad, et 56% tehnoloogia valdkonna otsustajatest uurivad erinevaid võimalusi pilvelahenduste kasutamiseks. Eel-toodu tõttu on oluline mõista erinevaid pilveteenuste kasutusvõimalusi, ärivajadusi ja investeeringuid. Antud magistritöö hindab paljusid kasutegureid, mida pilverakenduste ja pilvearvutuse kasutamine pakub äritegevusele. Pilvearvutus pakub paindliku, taskuko-hast ja end tõestanud platvormi ärilahenduste ja IT lahenduste loomiseks. Pilvearvutuse kasutamine pakub ettevõtetele harukordset võimalust muuta teenuse pakkumist tõhusa-maks, juhtimist sujuvamaks ning viia IT teenused vastavusse pidevalt muutuvate äriva-jadustega. Pilvearvutuse kasutamine pakub rohkem kui ühe võimaluse ärivaldkondade usaldusväärseks toeks ning ühtlasi tõstab võimekust luua uusi ja innovaatilisi teenuseid. Olemasoleva kirjanduse mittetäielik analüüs toob esile selle, et enne ettevõtetes pilvela-henduste ja pilvearvutuse kasutuselevõttu on väga oluline pöörata tähelepanu kaasneva-tele turvalisuse väljakutsetele. Antud magistritöös on detailselt käsitletud peamisi pil-vandmetöötluse valdkonna turvalisuse probleeme ning töö järeldusena pakutakse välja soovitusi pilve turvalisuse juurutamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Andro Kull , Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF