arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Farmakogeneetilised variandid täisgenoomsetes andmetes
Nimi Kevin Kanarbik
Kokkuvõte DNA sekveneerimine ehk orgaaniliste molekulide järjestamine on muutumas üha lihtsamaks ja odavamaks. See lihtsustab laiahaardeliste sekveneerimisprojektide läbiviimist, mille üheks rakenduseks on erinevate geograafiliste piirkondade inimeste geneetika võrdlemine. Farmakogeneetilisteks variantideks nimetatakse asukohti genoomis, mida on senistes teadusuuringutes suudetud seostada mõningase mõjuga ravimitoimetele. Kõigi geneetiliste, sealhulgas farmakogeneetiliste variantide eri populatsioonide sageduste vahel esineb variatsioone. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on kirjeldada Eesti Geenivaramust saadud eestlaste valimis esinevaid farmakogeneetilisi variante. Antud variantide sagedusandmeid kasutatakse, et võrrelda erinevate populatsioonide omavahelist sarnasust ja erisust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tõnis Tasa
Kaitsmise aasta 2017
PDF