Väledate tarkvaraarendusmeetodite roll tarkvara arendusprotsessi parendamises

Nimi
Kristjan Jürisoo
Kokkuvõte
Tarkvaraarendus on endiselt võrdlemisi uus ja arenev valdkond. Tarkvaraettevõtted on otsinud tarkvara arendusprotsessi parendamist (ingl SPI) aastaid, kuid tegu on mitmekülgse valdkonnaga. Antud magistritöö eesmärk on pakkuda suurt pilti väleda tarkvaraarenduse meetoditest ja tavadest tarkvara arendusprotsessi parendamise kontekstis. Lisaks eelmainitule on antud töö eesmärgiks minna rohkem süvitsi väledate tarkvaraarenduse meetodite alamhulgaga laiahaardelisema kaardistamistöö raames, mis uurib SPI hetkeseisu kirjanduses. Leidmaks vastuseid töös püstitatud uuritavatele küsimustele, viidi antud töö raames läbi süstemaatiline kirjanduse ülevaade. Kirjanduse ülevaate tulemused valideeriti erinevates Eesti tarkvaraettevõtetes viies läbi küsitlusi. Avaldatud teoste, mis hõlmavad tarkvaraarenduse meetodite kasutamist SPI kontekstis aastane avaldamishulk on vaikselt kasvanud aastate jooksul. Kirjandusülevaate tulemused viitavad, et väledate meetodite kasutamine SPI jaoks pole ainult idee. Avaldatud teoste hulgas on võrdlemisi võrdselt teoseid, mis analüüsivad antud teemat idee tasandil ning neid, mis kirjeldavad väledate tarkvaraarenduse meetodite kasutamist ka professionaalses töös. Lisaks sellele viitavad tulemused, et professionaalide jaoks potentsiaalselt kasulikke teoseid on kirjanduses suur kogus. Enimuuritud väleda tarkvaraarenduse meetodid SPI kontekstis on Scrum ning Extreme Programming. Kõige enam mainitakse kirjanduses tavasid nagu pidev integratsioon, kõigepealt testi ning igapäevaste koosolekute pidamine. Kogu uuritud kirjanduses on piisvalt tõendeid tööstusest väledate meetodite kasutamisest SPI tarbeks, mida kinnistavad ka Eestis opereerivates tarkvaraettevõtetes läbiviidud küsitluse tulemused.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF