Proaktiivsete avalike teenuste arendamine Tartu linna teenusteportfelli näitel

Nimi
Liisi Park
Kokkuvõte
Tehnoloogia kiire areng on endaga kaasa toonud märkimisväärse hulga informatsiooni, milles inimesed peavad igapäevaselt orienteeruma. Üha keerulisemaks muutub õigel ajal õige informatsiooni leidmine. See probleem puudutab teravalt ka avalikku sektorit, sest avalike teenuste tarbimise eelduseks täna on, et kodanik teab, missuguseid teenuseid avalik sektor pakub ning oskab üles leida informatsiooni, kuidas neid saada.
Ühe võimaliku lahendusena on välja pakutud avalikus sektoris proaktiivsete teenuste kasutuselevõtt. Proaktiivse teenuse puhul pööratakse teenuse pakkumise protsess ümber selliselt, et kodanik ei pea enam teenust taotlema, vaid omavalitsus pakub teenust sihtgrupile õigel ajal ja õiges kanalis, kasutades ära erinevates avalikes andmekogudes olemasolevat informatsiooni.
Uurimuses vaadeldakse avaliku sektori, avaliku teenuse ja e-teenuse mõisteid, e-teenuse tehnoloogilise küpsuse tasemeid, proaktiivse teenuse mõistet ning Taivani ja Eesti riigi senist praktikat proaktiivsete teenuste arendamisel.
Uurimuse praktilises osas otsitakse vastust küsimusele, missuguseid teenuseid on võimalik proaktiivsel viisil pakkuda. Tuginedes Tartu linna teenusteportfellile, uuritakse, kui suurt osa avalikke teenuseid üldse on võimalik proaktiivsel viisil pakkuda.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Toomas Saarsen
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF