arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eriarstiabi haigestumusstatistika võrdlus Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Haigekassa andmestikes
Nimi Hedi Liivlaid
Kokkuvõte Tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus esitada tervise- ja tervishoiuvaldkonda puudutavaid andmeid mitmetele riigiasutustele. Kohati on tegemist andmete dubleerimisega. Tervise Arengu Instituudi üheks prioriteediks on alternatiivsete andmeallikate otsimine, et vähendada andmete dubleerimist ja seeläbi tervishoiuteenuse osutajate aruande koormust.
Magistritöös võrreldi omavahel Haigekassa ravikindlustuse andmekogu ja Tervise Arengu Instituudi poolt kogutavaid riikliku haigestumusstatistika aluseks olevaid haigusjuhtude statistilisi andmeid. Kuna Haigekassa andmekogu ei sisalda haigusjuhtude andmeid, siis koostati haigusjuhud raviarvete alusel. Töö eesmärk oli välja selgitada, kas Haigekassa andmestik sobib andmeallikaks riikliku haigestumusstatistika tegemisel.
Analüüsi käigus selgus, et kuigi haigusjuhtude koguarvud mõlemas andmestikus on sarnased, esineb nendes diagnoosigruppide ja tervishoiuteenuse osutajate lõikes siiski suuri erinevusi ning Haigekassa andmestiku põhjal on riikliku haigestumusstatistika tegemiseks tarvis kasutusele võtta täiendavaid meetmeid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Sulev Reisberg, Natalja Eigo
Kaitsmise aasta 2018
PDF