Õppijate käitumismustrid programmeerimisülesande lahendamisel: logifailide analüüs

Nimi
Heidi Meier
Kokkuvõte
Programmeerimise õppimisel on suur osa iseseisval ülesannete lahendamisel ning õpetajad ei näe, kuidas õppijad tulemuseni jõuavad, eriti on see nii MOOC-idel (vaba juurdepääsuga e-kursustel). Programmeerimisülesannete lahendamise protsessi uurimine võib anda õpetajale väärtuslikku informatsiooni. Magistritöös seati eesmärgiks programmeerimiskeskkonna Thonny logifailide põhjal leida vastused järgmistele küsimustele: Millist informatsiooni on võimalik Thonny logifailidest koguda õppijate tegevuse kohta? Millised on õppijate erinevad käitumismustrid programmeerimisülesannete lahendamisel MOOC-i "Programmeerimise alused" kokkuvõtva arvestusülesande näitel? Milliseid õppijatüüpe saab eristada ülesande lahendamise käitumismustrite alusel? Õppijate käitumismustrite analüüsimisel võeti aluseks, kas nad lahendasid ülesannet järk-järgult või mitte, s.t kas nad kirjutasid programmi osade kaupa ja vahepeal ka testisid selle tööd või testisid esimest korda alles siis, kui olid suurema osa lahendusest valmis kirjutanud. MOOC-i kokkuvõtva arvestusülesande lahenduste kontekstis saab öelda, et nendest seitsmest õppijast, kellel läks kõige kauem aega ning oli kõige rohkem veateateid ja korduvaid veateateid, ei töötanud keegi järk-järgult.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF Lisad