Fraasipõhine juhendamata masintõlge: fraasiesitused

Nimi
Maksym Del
Kokkuvõte
Olemasolevad juhendamata masintõlke lähenemised saavutavad küll lootusrikkaid tulemusi, mis on aga halvemad kui juhendatud masintõlke meetodite puhul. Käesolev töö arendab uut fraaside tasemel töötavat lähenemist juhendamata masintõlkele: kuna praegused sõna-põhised lähenemised masintõlkele kasutavad sõnade vektoresitusi, siis selle uue lähenemise juures on vaja vastavaid vektoresitusi fraasidele. Neid esitusi on vaja õppida juhendamatul viisil, arvestades ka fraasidele spetsiifilisi eripärasid nagu mitmesõnalisi väljendeid, ning lisaks peab esituste vektorruum rahuldama teatud nõudeid, et juhendamata masintõlke töötaks. Antud töö defineerib fraasiesituste effektiivsust juhendamata masintõlke kontekstis, loob juhendamata kompositsionaalse modelleerimise raamistiku fraasidele, ning näitab kuidas raamistiku kasutades jõuda effektiivsete fraasiesitusteni.
Arendatud skriptid ja treenitud mudelid on jagatud avatud lähtekoodi projektina.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Mark Fishel
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF