arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Nõuete haldus valmistarkvara rakendusprojektides: Playtechi juhtum
Nimi Mari Vaiksaar
Kokkuvõte Nõuete haldust peetakse kvaliteetsete tarkvaralahenduste pakkumisel üheks põhipädevuseks. Samas on see ka üks peamisi tarkvaraprojektide ebaõnnestumise põhjuseid. Mõlemad väited kehtivad nii rätsepalahenduste kui valmistarkvara-põhiste lahenduste korral. Tarkvara pakkujate jaoks on väljakutse tagada edukas valmistarkvara rakendusprojektide elluviimine nii, et kõik kliendi vajadused ja nõuded saaksid rahuldatud ja et aja- ja ressursikulu oleks sealjuures võimalikult väike. Tänapäeval ei leidu nõuete haldusele ühtset lähenemist, mis oleks kohandatud valmistarkvara-põhistele rakendusprojektidele tarkvara pakkuja vaatest ning ühtlasi arvestaks interneti hasartmängutööstuse eripäradega. Magistritöö eesmärgiks on täita see tühimik, tuginedes juhtumiuuringule internetipõhist hasartmängutarkvara tootvas ettevõttes Playtech, ning leida vastus küsimusele, kuidas saaks interneti hasartmänguvaldkonnas valmistarkvara-põhistes rakendusprojektides nõudeid hallata. Tuginedes analüüsile ja teaduspõhistele parimatele praktikatele nõuete halduse valdkonnas, pakutakse magistritöös välja protsess nõuete efektiivseks haldamiseks hasartmängu-valmistarkvara rakendusprojektides. Nimetatud protsess hõlmab tegevusi, mis praeguses praktikas puudu või olemas vaid osaliselt, nagu näiteks vajaduste hindamine, nõuete halduse planeerimine, nõuete seire ja kontrollimine, süsteemne vigadest õppimine ja projekti tugivastutuse üleandmine. Nõuete halduse protsessi eduka juurutamise eelduseks on joondumine kõikide sidusgruppide ning juhtkonnaga.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta 2019
PDF