Puude käsitlusviisid ja õpetamine

Nimi
Karl-Johannes Kalma
Kokkuvõte
Bakalaureusetöös uuritakse puude õpetamist maailma ülikoolides ning võrreldakse seda Tartu Ülikoolis õpetatavate alateemadega. Töö teoreetilises osas tuuakse välja erinevad õpetamismetoodikad ning võrreldakse nende erinevusi ja sarnasusi. Viimastes peatükkides antakse ülevaade uurimuse käigus kogutud andmetest, analüüsitakse neid ning sõnastatakse uurimuse tulemused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ahti Peder
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF