arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Süntaksianalüüsil põhinev teksti lihtsustaja
Nimi Stiivo Siider
Kokkuvõte Bakalureusetöö kirjeldab teksti lihtsustamist, keskendudes peamiselt süntaktilisele lihtsustamisele. Inglise keele puhul on süntaktilise lihtsustamise probleemi käsitletud arvukates teadustöödes. Neid tulemusi rakendatakse bakalaureusetöös eesti keelele. Töö eesmärgiks oli luua veebirakendusena teksti lihtsustaja, mille peamiseks lihtsustamismeetodiks oleks lihtlausestamine, s.t liitlausete jagamine lihtlauseteks. Lihtsustaja kasutab süntaksianalüüsiks loomuliku keele töötluse paketti EstNLTK.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller, Heili Orav
Kaitsmise aasta 2019
PDF