arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Infosüsteemid kliiniliste uuringute monitoorimise toetajatena
Nimi Jane Jäger
Kokkuvõte Magistritöös uuritakse monitoride rahulolu kliinilistes uuringutes kasutatavate infosüsteemidega ja nende infosüsteemide vastavust monitoride töö spetsiifikale. Antakse lühiülevaade kliiniliste uuringute valdkonnast, kirjeldades ravimiarenduse etappe, seotud osapooli, kliiniliste uuringute monitori rolli uuringute läbiviimisel ja monitoorimistegevusi. Samuti tutvustatakse enamlevinud infosüsteeme, mida kliinilistes uuringutes kasutatakse. Küsitluse abil selgitatakse välja, milliseid infosüsteeme ja kui sageli monitorid kasutavad ning monitoride rahulolu nende infosüsteemidega. Küsitluse tulemusi vaadeldakse kliiniliste uuringute infosüsteemide hetkeolukorra ja tulevikutrendide kontekstis ning antakse soovitused, milliseid muudatusi tasuks teha, et infosüsteemid toetaksid monitoride tööd rohkem.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Margus Jäger, Sulev Reisberg
Kaitsmise aasta 2019
PDF