arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Metoodika kasvatusväärtuste automaatseks eraldamiseks online-meediatekstidest
Nimi Teet Kalmus
Kokkuvõte Magistritöö eesmärgiks oli luua metoodika koos tarkvaralahendusega, mis võimaldaks online-meediatekstide hulgast leida üles tekstid, mis sisaldavad kasvatusväärtusi, ning neid tekste analüüsida.
Loodud tarkvaralahendus hõlmab andmete leidmist ja allalaadimist Perekooli Koolilapse foorumi meediatekstidest, kasvatusväärtuste sõnastiku loomist, kasvatusväärtusi sisaldavate tekstide filtreerimist ning analüüsi, sh ka tekstide emotsionaalsuse analüüsi.
Tarkvaralahenduse loomisel on kasutatud Tartu ülikoolis loodud keeletöötlusteeki EstNLTK ning magistritöö analüüsi käigus saadud andmeid on plaanis kasutada teadusartiklite kirjutamisel. Loodud metoodika alusel on plaanis analüüsida ka teisi meediatekste.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Dage Särg, MA ja prof. Veronika Kalmus
Kaitsmise aasta 2019
PDF