Infoturbe riskijuhtimine finantsettevõttes

Nimi
Kärt Padur
Kokkuvõte
Infoturbe riskihindamine finantsinstitutsioonis on oluline, et mõista ettevõtte varade konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse riskipositsiooni. Kolmandate osapooltega seotud riskide olulisus on finantsinstitutsioonide jaoks kasvanud. Ettevõtete soov on tagada informatsiooni turvalisus optimeerides samal ajal efektiivselt investeeringuid. Täna on valdavalt kasutusel meetodid, mis tuginevad ekspertide arvamustele ja individuaalsetele hinnangutele, mistõttu kajastavad tulemused vaid limiteeritud vaadet eksisteerivatele riskidele. See on probleem, sest ettevõtted ei soovi teha suure mahulisi investeeringuid turvalisusesse ilma võimalikult täpselt riske hindamata. Käesolevas uurimistöös on käsitletud kahte infoturbe riski hindamise meetodit: ISSRM ja Bayesi võrkudel põhinevat ründepuud. Käsitledes kolmandate osapooltega seotud allhanget kui äriprotsessi, on koostatud süsteemne võrdlus nende meetodite kohta ning hinnatud allhanke korral tekkida võiva riski suurust organisatsioonile. Pakutud on soovitused, kuidas ühendada infoturbe riskijuhtimise metoodika tõenäosusliku riskihindamise metoodikaga. Tulemused on hinnatud valdkonna spetsialistide poolt.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius, Ph.D Liis Rebane, Ph.D Toomas Vaks, MA
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF