arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebitunnid Tartu Ülikoolis pärast eriolukorda loodus- ja täppisteaduste valdkonna ning sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilaste hinnangul
Nimi Triin Mirjam Tark
Kokkuvõte 2020. aasta kevadel suunati koroonaviiruse tõttu õppetöö Tartu Ülikoolis distantsile, mistõttu hakati õpet ootamatult läbi viima veebitunni formaadis. Järgmisel semestril distantsõppega osaliselt jätkati, kuid õppejõud said oma töös lähtuda varasematest kogemustest ning õppe tugipersonali koostatud juhistest. Selle kõrvale oleks hea lisada üliõpilaste hinnang, et õppejõud saaksid veebitundide juures arvestada üliõpilastele olulisi aspekte. Üliõpilaste suhtumist veebitundidesse on küll varem väljaspool Tartu Ülikooli uuritud, aga tulemused on olnud vastukäivad, mis võib olla tingitud õppeainete erinevustest. Eelnevale tuginedes oli uurimistöö eesmärk välja selgitada, mida pidasid Tartu Ülikooli üliõpilased veebitundide juures oluliseks 2020/2021. õppeaasta sügissemestril ja kuidas erinesid hinnangud valdkonniti. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi ankeetküsitlus Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna ning sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilaste hulgas. Uurimuse tulemusena leiti üliõpilastele olulised aspektid veebitundide juures ning ilmnesid erinevused kahe valdkonna üliõpilaste hinnangutes.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Piret Luik, Marina Lepp
Kaitsmise aasta 2021
PDF