arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Gümnaasiumi valikkursuse „Tarkvaraarendus“ PySimpleGUI õppemooduli loomine
Nimi Säde Mai Krusberg
Kokkuvõte Töö eesmärgiks on luua Tartu Ülikooli informaatika didaktika töörühma koosseisus eestikeelsed õppematerjalid ning ülesannete kogu Eesti gümnaasiumi informaatika valikkursusele „Tarkvaraarendus“. Uute materjalide abil saab programmeerimise algkursused läbinu oma teadmised ja oskused proovile panna, õppides juurde graafilise kasutajaliidese loomist. Materjalid toetuvad programmeerimiskeelele Python ning selles tutvustatakse graafilise kasutajaliidese moodulit PySimpleGUI. Loodud tööle andsid tagasisidet nii didaktika töörühma liikmed, kahe gümnaasiumi õpilased ja õpetajad kui ka informaatikaõpetajate konverentsil osalenud õpetajad. Saadud tagasiside põhjal viidi sisse viimased muudatused ning
lisati materjalid nii õpilastele kui ka õpetajatele avalikuks kasutamiseks veebiõpikusse.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tauno Palts
Kaitsmise aasta 2021
PDF