arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti politsei kogukonnakeskne töö sotsiaalmeedias
Nimi Kaidi Käärmann
Kokkuvõte Nii nagu teistes riikides, kasutab ka Eesti politsei kogukonnaga suhtlemiseks ühe vahendina sotsiaalmeediat. Magistritöö eesmärk oli uurida, kuidas Eesti politsei kasutab sotsiaalmeediat. Esmalt analüüsiti kvantitatiivselt 26 politsei Facebooki kontolt poole aasta jooksul tehtud postitusi ning sellele järgnes kvalitatiivne uuring, mille raames intervjueeriti kümmet politsei Facebooki kontode haldajat. Facebooki kontode postituste analüüsi tulemustest selgus, et kontod erinevad teineteisest märkimisväärselt. Intervjuude analüüsist selgus, et kontode haldajatel puudub sageli spetsiaalne ettevalmistus tööks sotsiaalmeedia vahendusel. Tuginedes magistritöös esitletud teoreetilisele raamistusele ja uuringute tulemustele, koostas magistritöö autor soovitused Eesti Politsei- ja Piirivalveametile, mida järgides saab kogukonnakeskset politseitööd sotsiaalmeedia vahendusel edaspidi tõhustada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Tiiu Taur
Kaitsmise aasta 2021
PDF