arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Informaatika üliõpilaste sisseastumise motivatsioon
Nimi Sarah Lannes
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö põhieesmärgiks oli uurida informaatika üliõpilaste sisseastumise motivatsiooni, võttes arvesse üliõpilase sugu, sisseastumise tingimust ning erinevaid üliõpilaste aastakäike. Andmete kogumiseks viidi läbi küsitlus aine „Sissejuhatus erialasse“ raames, mille sihtgrupiks on informaatika esimese aasta üliõpilased. Uurimuses selgus, et naisüliõpilased hindasid aega perekonna jaoks, nõudlikku tööd ja sotsiaalset staatust kõrgemalt kui meesüliõpilased. Seevastu oli sisemine motivatsioon meeste poolt kõrgemalt hinnatud, kui naiste poolt. MOOCi abil kandideerinute seas olid sisemine motivatsioon ja rahulolu eriala valiku suhtes kõrgemalt hinnatud, kui muudel vastuvõtutingimustel kandideerinute hulgas. Vastupidiselt hindasid muudel tingimustel kandideerinud üliõpilased sotsiaalset survestatust kõrgemalt kui MOOCi abil kandideerinud üliõpilased. Aastate lõikes leiti, et 2018. aastal küsitluses osalenud hindasid eriala kasulikkust kõrgemalt kui 2019. aastal osalenud. Nõudlik töö oli 2020. aastal sisse astunute seas kõrgemalt hinnatud, kui 2019. aastal.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Reelika Suviste, Merilin Säde
Kaitsmise aasta 2022
PDF